top of page
Trinity College Dublin_edited_edited.jpg
Om ESK

Om ESK

ESK har verkat sedan 1988 som yrkesförening för auktoriserade chefsrekryteringskonsulter.

ESK står för etik, kvalitet och kompetens inom chefsrekrytering och är Sveriges enda yrkesförening för auktorisation inom professionen Executive Search.

Auktorisationen innebär att medlemmarna har granskats av ESK:s oberoende Etikråd och bedömts hålla en hög nivå på skicklighet och lämplighet i arbetet. 

Executive search

Executive Search

Executive Search är en strukturerad metodik för chefsrekrytering. För att säkerställa hög kvalitet i rekrytering av ledare krävs breda kunskaper om näringsliv och offentlig verksamhet kombinerat med förmåga att analysera individers kompetens och personlighet. Processen består av 5 steg:

Executive Search

Analys & rådgivning

ESK-konsulten upprättar tillsammans med uppdragsgivaren  befattningsbeskrivning samt kravprofil för den aktuella positionen.

Sökning

ESK-konsulten definierar sökområden (branscher och befattningar) samt  approcherar möjliga kandidater med presentation av det aktuella uppdraget.

Urval

Ett antal kandidater väljs ut och intervjuas och granskas för att säkerställa kompetenser och förväntningar från båda parter.

Presentation

ESK-konsulten väljer ut och presenterar de mest lämpliga kandidaterna med hänsyn till den aktuella kravprofilen.

Uppföljning

Efter val av kandidat och påbörjad anställning följer ESK-konsulten upp med både uppdragsgivare och kandidat.

ESK Academy

ESK Academy

ESK Academy är en av grundbultarna i vår verksamhet, och erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling för våra medlemmar.

ESK Academy ger oss möjlighet att skaffa den kunskap kring trender och utveckling som krävs inom vårt yrkesområde. Kontinuerlig kompetensutveckling är ett viktigt verktyg i vårt uppdrag att matcha rätt ledare till rätt position.

Workshops

Genom olika aktiviteter får medlemmarna kontinuerlig fortbildning och kunskap kring ämnen relevanta för chefsrekrytering.

Inspiration

Ledande experter och kunniga gäster delar med sig av kunskap inom ämnen såsom ledarskap, organisation, juridik och etik.

Diskussion

Diskussioner och erfarenhetsutbyten medlemmarna emellan skapar förutsättningar för att bedriva kvalitativ Executive Search.

ESK Academy
ESK Etikråd
Etikrådet

Etikrådet

Etikrådet är styrelsens beredningsorgan i frågor som rör inträdesprövning, auktorisation och medlemmars efterlevnad av ESK:s stadgar. Etikrådets medlemmar består av oberoende experter vilka arbetar konfidentiellt och kan kontaktas i yrkesetiska frågor av såväl kundföretag som kandidater.

Etikrådets uppgifter

Att vara rådgivande till föreningens styrelse när det gäller utformningen och efterlevnaden av föreningens stadgar och normer för god yrkesetik.

Att vara styrelsens beredningsorgan vid antagning och auktorisation av nya medlemmar.

Att vara ett stöd för medlemmarna när det gäller tolkningen av föreningens normer för god yrkesetik.

Att vara en kontakt för kandidater, kunder, press och allmänhet rörande föreningens normer för god yrkesetik samt god sed i branschen.

ESK:s etikråd
Tomas Brytting

Tomas Brytting

Ordförande Professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola ​ Mobil: 0702-13 12 56 tomas.brytting@esh.se Adress: Ersta Sköndal högskola Institutet för organisations- och arbetslivsetik Box 111 89 100 61 Stockholm

Tommy Borglund

Tommy Borglund

Ledamot Forskare och lärare i Hållbart Företagande vid Örebro Universitet Mobil: 070-3402352 tommy.borglund@oru.se Adress: Örebro Universitet Handelshögskolan 701 82 Örebro

bottom of page